You are currently viewing CONTESTAȚIA LA EXECUTARE

CONTESTAȚIA LA EXECUTARE

Persoanele executate silit trebuie să cunoască faptul că singurul instrument legal, procedural, pe care îl au la dispoziție pentru a obține anularea actelor de executare silita sau a executării silite este contestația la executare.

Conform art. 711 alin. (1) Cod Procedura Civilă ‘’ Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplineasca un act de executare silită în condițiile legii.’’

Este deja de notorietate faptul că instituțiile bancare/nebancare nu sunt deschise unei negoceri inițiate de către persoanele aflate în impas financiar, aspect care conduce de cele mai multe ori la concluzia că nu au urmărit și nu urmăresc nevoile clienților.

Așadar, persoanele executate silit trebuie să știe că indiferent dacă sunt executați silit de societățile de recuperări creanțe, un IFN, o instituție bancară sau chiar de o persoană fizică sau juridică, pot solicita anularea actelor de executare sau a executării silite.

Etapele, procedura și condițiile care trebuie îndeplinite pentru înregistrarea unei contestații la executare pe rolul instanței de judecată vor fi detaliate în cele ce urmează.

În cazul în care sunteți executați silit, trebuie să cunoașteți următoarele aspecte:

Pot fi executate silit următoarele:

 • bunurile mobile (autovehicule, obiecte de artă, obiecte de uz casnic);
 • bunurile imobile (apartament, casă, terenuri);
 • veniturile și alte titluri.

În cazul popririi, trebuie specificat faptul că retinerile nu pot purta asupra întregului salariu, ci doar asupra a:

 • jumătate din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;
 • o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

Nu pot fi executate silit:

 • bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;
 • obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor;
 • alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;
 • combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;
 • scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau de familie şi altele asemenea;
 • bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Termenul de depunere a contestatiei le executare este de 15 zile de când:

 • contestatarul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contesta sau de refuzul de a-l îndeplini;
 • cel interesat a primit comunicarea sau înștiințarea privind înființarea popririi. În cazul în care poprirea se referă la venituri periodice (cum ar fi salariile), termenul de contestație începe cel mai târziu de la data primei rețineri a acestui tip de venituri de către terțul poprit;
 • debitorul care contesta executarea a primit somația sau a luat la cunoștință de primul act de executare;
 • a fost efectuată vânzarea sau predarea silită a bunului, în cazul în care contestația este formulată de o terță persoană care pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit.

 

Conform Codului de procedură civilă, contestaţia se introduce la instanţa de executare.

În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul situării imobilului.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.

În ceea ce privește apărarea în cuprinsul unei contestații la executare, în cele mai multe cazuri acesasta se referă la neregularităti procedurale săvârșite în etapa executării silite. Cu titlu de exemplu enumerăm: prescripția dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării, nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru înștiințarea debitorului despre declanșarea urmăririi silite.

În ceea ce privește executarea silită, arătăm faptul că odată cu introducerea pe rolul instanței a contestației la executare, în temeiul art.719 Cod Procedura civilă poate fi solicitată suspendarea executării silite, formulată în cadrul contestației la executare. Cererea de suspendare a executării silite poate fi solicitată și pe cale separată, chiar dacă a fost introdusă contestația la executare.

În cazul în care doriți o consultanță juridică, asistare și/sau reprezentare în fața instanțelor de judecată ne puteți contacta la:

adresa de e-mail: contact@avocat-cee.ro

telefon : 0726846508

Lasă un răspuns