You are currently viewing Hotărâre judecătorească pronunţată în străinătate. EXEQUATUR

Hotărâre judecătorească pronunţată în străinătate. EXEQUATUR

Iată cum poţi obţine recunoaşterea în România a hotărârilor judecătoreşti pronuntate in jurisdicţii străine

Scopul acestui material este de a prezenta sumar, aspectele practice în legatură cu demersurile ce trebuie întreprinse pentru recunoaşterea în România a hotărârilor judecătoreşti pronunţate ȋn jurisdicţii străine.

Procedura recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine este reglementată de dispoziţiile art. 1095  şi urm. Cod procedură Civilă şi reprezintă o formalitate prealabilă executării silite pornită pe teritoriul Romaniei.

Conform dispoziţiilor art. 1095 Cod procedură civilahotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare”.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale, se observă pe de o parte că legiuitorul conferă un regim juridic aparte, din punct de vedere al recunoaşterii efectelor hotărârilor străine pe teritoriul României, hotărârilor care privesc statutul personal, în sensul că, prin textul de lege anterior enunţat le conferă recunoaştere de plin drept.

Legiuitorul reglementează trei ipoteze în care funcţionează această recunoaştere: hotărârile care se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate, hotărârile, care, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi, precum şi hotărârile, care în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă conform dreptului internaţional privat român. În finalul textului, legiuitorul impune două cerinţe generale ce se impun a fi îndeplinite: să nu fie contrarii ordinii publice de drept internaţional privat român şi să fi fost respectat dreptul la apărare.

Din economia întregii reglementări procesuale şi materiale a recunoaşterii efectelor hotărârilor judecătoreşti străine, regula instituită în materie este aceea a caracterului judiciar al recunoaşterii al exequatorului, adică presupune intervenţia unei instanţe de judecată.

De observat că, deşi legiuitorul reglementează ȋn prevederile art. 1095 Cod procedură civilă o situaţie de excepţie, instituirea recunoaşterii de plin drept a efectelor unor hotărâri judecătoreşti străine nu este incompatibilă cu constatarea judiciară a acestui regim juridic preferenţial acordat de normele legale, în condiţiile în care organul judiciar îşi va circumscrie verificările în limitele permise de lege.

Cu alte cuvinte, procedura judiciară este obligatorie  pentru materializarea exequatorului, astfel ȋncat titlul executoriu obţinut ȋn străinatate să poată fi pus ȋn executare pe teritoriul României.

Care este instanţa competentă ȋn soluţionarea cererii de recunoaştere ?

Conform dispoziţiilor art. 1099 Cod procedură civilă, cererea de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine este de competenţa tribunalului ȋn circumscripţia căruia ȋşi are domiciliul sau, după caz, sediul cel care a refuzat recunoaşterea hotărârii pronunţată ȋn străinatate, iar ȋn cazul ȋn care nu poate fi determinată o atare instanţă, competenţa aparţine Tribunalului Bucureşti.

Regula instituită de prevederile art. 1102 Cod procedură civilă impune citarea părţilor la judecarea cererii de recunoaştere, ȋnsă cererea poate fi soluţionată şi fară citarea părţilor, dacă din hotărârea străină rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea acţiunii.   

 

Care sunt condiţiile recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine pe teritoriul României ?

Pentru ca o hotărâre judecătorească străină să fie recunoscută pe teritoriul României sunt necesare a fi ȋndeplinite ȋn mod cumulativ urmatoarele condiţii:

  1. a) hotărârea să fie definitivă potrivit legii statului unde a fost pronuntată;
  2. b) instanţa care a pronunţat-o să fi avut, potrivit legii statului de sediu, competenţa să judece procesul fară ȋnsă a fi ȋntemeiată exclusiv pe prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fară legatură directă cu litigiul ȋn statul de sediu al respectivei jurisdicţii;
  3. c) să existe reciprocitate ȋn ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine ȋntre România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea;
  4. d) ȋn cazul ȋn care partea care a pierdut procesul a lipsit de la pronunţarea hotărârii, este necesar ca ȋn faţa instanţei căreia i se solicită recunoaşterea să se probeze că atât citaţia pentru termenul de dezbateri ȋn fond, cât şi actul de sesizare a instanţei au fost ȋnmânate ȋn timp util părţii şi că i s-a dat posibilitatea acesteia de a se apăra şi de a exercita calea de atac ȋmpotriva hotărârii.

Care sunt documentele necesare cererii de recunoaştere ?

Cererea de recunoaştere a hotărârii va fi ȋnsotită de urmatoarele ȋnscrisuri:

  • copia hotărârii străine;
  • dovada caracterului definitiv al acesteia;
  • copia dovezii de ȋnmanare a citaţiei şi a actului de sesizare, comunicate părţii care a fost lipsă ȋn instanţă străină, sau orice alt act oficial care să ateste că citaţia şi actul de sesizare au fost cunoscute ȋn timp util, de catre partea ȋmpotriva căreia s-a pronuntat hotărârea;
  • orice alt act de natură să probeze, ȋn completare, că hotărârea străină ȋndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 1096 Cod procedură civilă, respectiv că instanţa care a pronunţat hotărârea este competentă şi că există reciprocitate / tratament similar privind efectele hotărârilor judecatoreşti ȋntre România şi statul ȋn care s-a pronunţathotărârea ce se doreşte a fi recunoscută;

Toate ȋnscrisurile ataşate cererii trebuie ȋnsotite de traduceri autorizate şi supuse procedurii supra legalizarii. În cazul ȋn care părţile sunt de acord să depună actele ȋn copii certificate pentru conformitate supralegalizarea nu se impune.

Instanţa de judecată se pronunţă prin hotărâre asupra cererii de recunoaştere după verificarea îndeplinirii condiţiilor impuse de prevederile art. 1096 şi următoarele din Codul de procedură civilă ȋn raport de ȋnscrisurile depuse ȋn dovedire. Dacă cererea de recunoaştere a fost formulată pe cale incidentală, respectiv ȋn cadrul unui proces având un alt obiect, instanţa se va pronunţa asupra acesteia prin ȋncheiere interlocutorie.

De menţionat că judecata vizează aspecte de ordin formal, instanţa neavând posibilitatea de a realiza o examinare a fondului cauzei ce a fost deja tranşată ori de a modifica titlul executoriu supus recunoaşterii.

Jurisprudenţă

Echipa noastră de avocati ȋntreprinde toate demersurile necesare ȋn vederea obţinerii ȋn România a recunoaşterii efectelor hotărârilor judecatoreşti pronunţate ȋn jurisdicţii străine. Cu titlu exemplificativ ataşăm practică judiciară ȋn această materie.

Av. Eliza – Ekaterina Ciupitu tel. 0726 846 508

Lasă un răspuns