You are currently viewing ATENȚIE ! Declarația privind beneficiarii reali ai societăților comerciale – termenul de depunere prelungit până la dată de 1 noiembrie 2020

ATENȚIE ! Declarația privind beneficiarii reali ai societăților comerciale – termenul de depunere prelungit până la dată de 1 noiembrie 2020

Termenul pentru depunerea Declarației privind beneficiarii reali a fost amânat prin OUG nr. 70/2020, această putând fi depusă până la dată de 1 noiembrie 2020.

Prelungirea termenului este prevăzută de art. 29 din OUG NR.70/2020. Obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului este impusă de prevederile Legii nr.129/2019.

Ce este? / Cine este beneficiar real?

Beneficiarul real este definit de art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019, unde se prevede că:

“1. persoană fizică sau persoanele fizice care deţîn sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, altă decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străînă, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoană identificată este beneficiarul real, persoană fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţîn evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali, în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;”

Altfel spus, beneficiar real este asociatul care deține peste 25 % din acționariat plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%. În situația în care persoană juridică are mai multor asociați ce dețîn fiecare acțiuni sub 25% beneficiarii reali sunt persoanele fizice din conducerea persoanei juridice.

Persoanele juridice vizate au obligația de a depune la înmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali. Nedepunerea declarației în termenul prevăzut de lege, în cazul de față până la dată de 1 noiembrie 2020, sancțiunea este amendă între 5.000 și 10.000 de lei. În cazul în care în termen de 30 de zile de la dată aplicării amenzii, reprezentantul legal nu depune declarația, tribunalul va putea dispune dizolvarea societății.

Conform art.56 alin. (5) din Legea Nr.129/2019 ,, Declaraţia prevăzută la alin. (1) poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poştă şi curierat. Declaraţia pe propria răspundere poate fi dată şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului.’’

Conform art. 57 – (1) Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dacă în termen de 30 de zile de la dată aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul persoanei juridice prevăzute la art. 56 alin. (1) nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii. Cauza de dizolvare poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond.

Dispoziţiile art. 237 alin. (4) – (13) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale.

Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se poate face şi de către Oficiu, prin agenţi constatatori proprii.

Ne puteți contacta la :

Tel: 0726846508

e-mail : contact@avocat-cee.ro

website : https://avocat-cee.ro

Lasă un răspuns